วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนรู้ครั้งที่ 15


วันที่ 28 กันยายน 2554


อาจารย์ได้สรุปเนื้อหาที่เรียนมาทั้งหมด ของรายวิชา สื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย
และส่งงานกลุ่ม คือเกมการศึกษาเรื่องหน่วยต่างๆ กลุ่มขา้พเจ้าทำหน่วยร่างกาย


-การเรียนรู้คืดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม


สิ่งที่เหมาะสมที่สุดของการพัฒนาการของเด็กคือ ของจริงเล่นได้จริง เด็กถึงจะเกิดการเรียนรู้โดยผ่านประสบการณ์จริงๆ
อาจารย์ให้แสดงความคิดเห็นสิ่งที่ได้จากการเรียน
-ความหมายของสื่อ
-เทคนิคการทำสื่อ -ภาพหมุน
                              -ภาพยก
-การทำบล็อกเกอร์
-การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม
-ความถูกต้องและความเหมาะสมในการนำไปใช้
-ประเภทของสื่อ
-สื่อเป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้และทักษะ
-การทำงานอย่างเป็นระบบ
-การใช้ความคิดสร้างสรรค์
-สื่อที่เหมาะสมกับเด็ก
-ความทนทานของสื่อ
-การเก็บรักษา
-การผลิตสื่อจากวัสดุเหลือใช้
-วิธีการเรียนรู้ในการเล่นสื่อ
วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 14

วันพุธที่ 21 กันยายน 2554


-ไม่มีการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จัดการแสดงนาฎศิลป์ไทยในรายวิชา การจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย( EAED 2203) ณ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก (ชั้น8) วันที่ 21 กันยายน 2554


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 13

วันพุธที่ 14 กันยายน 2554


-วันนี้ได้แจกเอกสารเกมการศึกษา อาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาและได้บอกวิธีการทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง และอาจารย์ได้ตรวจบล็อคของนักศึกษา
บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 12

วันพุธที่ 7 กันยายน 2554


-วันนี้อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและใ้ห้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คน เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่า แต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ หน่วยที่2 หน่วยร่างกาย และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่มแล้วนำมาส่งในคาบถัดไปบันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 11

วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
-วันนี้ส่งงานที่อาจารย์สั่งตั้งแต่คาบที่แล้วคือการประดิษฐ์สิ่งต่างๆจากขวดน้ำ
โดยกลุ่มละ3-4คนต่อ1ชิ้นงาน กลุ่มข้าพเจ้าทำพัดลมหมุนด้วยมือ
และอาจารย์ได้อธิบายถึงเกมการศึกษาให้นักศึกษาฟังอย่างละเอียด
และให้นักศึกษาทำ MindMap เกี่ยวกับเกมการศึกษาว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้าง
-อาจารย์ได้สอนการทำ MindMap  ในโปรแกรม MindMapper5.0แล้วนำไปใส่ลงในบล็อคโดยบันทึกเป็ไฟล์รูปภาพวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 10

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554


- ทำไมต้องทำสื่อ - เพื่อรู้เทคนิคในการทำสื่อเพื่อนำไปพัฒนาในกสรสอนเด็ก
                        - ถ่ายทอดความรู้ ถ่ายทอดทักษะ
                        - สิ่งที่สร้างขึ้นมา / ผลิต
                        - ของจริง / สถานการณ์จริง
 - ต้นแบบ  - เพลง
                  - นิทาน
                  - เกมการศึกษา
                  - เทคนิค > เคลื่อนไหว > เดิน > 2 มิติ , 3 มิติ
                                                        > หมุน
                  - Popup
                   - เชื่อก
                   -ทำภาพนูน
                    -วัตถุเสมือน

- สื่อเป็นตัวถ่ายทอด  สื่อต้องมีโอกาสให้เด็กได้สังเกต
- สื่อต้องสอดคล้องกับการเรียนรู้
- สื่อเป็นตัวถ่ายทอดความรู้และทักษะ
- อาจารย์ ยกตัวอย่างในการทำสื่อ พับ เช่น รูปสุนัข

ตัวกำกับ
 - ตัวเด็ก > แข็งแรงไหม ( ความแข็งแรงของสื่อ )
- สาระของเรื่อง > เช่น หน่วยของผลไม้ > เคลื่อนไหวและจังหวะ > เพลง
     -จะใช้ในเหตุการณ์ไหน จังหวะไหน                                                       
     -เสริมประสบการณ์ ของจริง นิทาน
     -คำคล้องจอง ภาพต่างๆ
     - เวลา > ประหยัดเวลา
     - งบประมาณ
     - การเคลื่อไหวและจังหวะ
     - ภาพ ( การประกอบอาหาร )
     - เกมการศึกษา
     - กลางแจ้ง > เครื่องเล่นสนาม เข่น ทราย , ล้อยาง > คิดออกแบบเกม > กระโดด
     - ศิลปะสร้างสรรค์ > สีน้ำ , ดินน้ำมัน , สีเทียน
- เกมอิสระ > เล่นตามมุม
การบ้าน

- ทำสื่อที่ทำจากขวดน้ำที่ใช้แล้ว ( ขยะจากขวดน้ำ นำมารีไชร์เคอร์ ) 4 คน ต่อ 1 ชิ้น งาน
- เด็กเรียนรู้อะไร
- วัตถุประสงค์
- วิธีทำ ( ถ่ายรูปตามลำดับขั้นตอน )
- อ่านเกมการศึกษา
ส่งงานที่ค้าง
                                                                           - นก
หุ่นชัก กระต่าย 
 ฮิปโป
หมี
ป๊อปอัพดอกไม้  
ป๊อปอัพกวาง
ป๊อปอัพแตงโมง
ดอกไม้
ผลไม้ 
ผัก
-แผ่นรองตัด

ค้างส่ง

-ป้ายนิเทศ


บันทึกการเข้าเรียนครั้งที่ 9


วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554


ส่งงานทุกชิ้นที่อาจารย์มอบหมาย และที่ได้ไปอบรมณ์
งานที่ส่งมี4ชิ้น ดังนี้
- แบบร่างป๊อปอัพ


 - แบบวาด
- สมุดเล่มเล็ก


 - ภาพ ปาก


ขาดส่ง


-หุ่นชัก 3 ตัว
-ป๊อปอัพ3แบบ
-นก
-ป้ายนิเทศ
-ที่รองตัด


-อาจารย์ให้จับกลุ่ม4คน เล่นเกมการศึกษา